EEG Biofeedback

EEG Biofeedback

Zdjęcie: SMI Eye Tracking – licencja CC-BY 2.0

Czym jest  EEG Biofeedback

 • Jest to metoda neuroterapii, która za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu.
 • Człowiek staje się bardziej świadomy stanu swojego ciała i umysłu. Potrafi świadomie wpływać na funkcje, które normalnie nie podlegają kontroli.
 • Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mózgu. Dzięki treningom pracuje on wydajniej i szybciej.
 • Jest efektywną metodą leczenia tych zaburzeń, które wynikają z dysfunkcji pracy mózgu. Podstawą metody są plastyczność i bioregulacyjne możliwości mózgu człowieka.
 • Mózg stale wytwarza fale elektryczne, wywołane aktywnością neuronów.
 • Z zapisu EEG /QEEG/ możemy uzyskać wiele informacji o stanie fizjologicznym /czuwanie, sen/ i emocjonalnym /napięcie psychiczne, relaksacja/, wyrażają się one, bowiem w postaci określonego wzorca bioelektrycznego fal.
 • Czynność bioelektryczna mózgu zmienia się w zależności od wieku, stanu fizjologicznego, różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Zaburzenia regulacji neurofizjologicznej prowadzą do zmiany generacji fal mózgowych i powstania nieprawidłowych wzorców czynności mózgu. Połączenie specyficznych zaburzeń zachowania, dolegliwości z określonym wzorcem czynności mózgu pozwoliło na zaprojektowanie terapii, celem ich usunięcia lub zmniejszenia.
 • Stan nadmiernego pobudzenia mózgu /overarousal /, nadmiernego hamowania /underarousal/ lub występowanie obu jednocześnie powoduje osłabienie korowej regulacji zachowania. W rezultacie może to prowadzić do zaburzenia funkcji poznawczych, /np. uwagi, koncentracji, specyficznych zaburzeń zdolności uczenia się/ oraz zaburzeń emocji, zachowania itp.
 • Trening EEG Biofeedback normalizuje samoregulację arousalu /fizjologicznego rozbudzenia mózgu/. Mózg musi mieć odpowiedni poziom wzbudzenia, aby nastąpiło uczenie się.

Co daje nam EEG Biofeedback?

 • Poprzez systematyczny trening uczymy się zmieniać wzorzec fal mózgowych w pożądanym kierunku.
 • Trening: – zwiększa myżliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze – poprawia efektywność pracy – ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia – poprawia samopoczucie i samoocenę – zwiększa odporność na stres – poprawia wydolność systemu immunologicznego – ułatwia regenerację sił – wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka m.in. dzięki zwiększeniu plastyczności mózgu i spowolnieniu procesów biologicznego starzenia się.

Kiedy stosować terapię EEG Biofeedback?

 • Zastosowanie terapii EEG Biofeeedback jest b. szerokie.
 • Polecana jest dla osób zdrowych celem:
  • polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia,
  • uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji.
  • dla osób pracujących w warunkach wzmożonego stresu, wysiłku i odpowiedzialności np: – uczniów, studentów w okresach wytężonej nauki przed egzaminami – sportowców – twórców, artystów – wojska, pilotów, policji – kadry kierowniczej itp.
 • Dla dzieci i dorosłych z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwości psychoruchowej /ADHD,ADD/
  • dysleksji, dysgrafii, dyskalkuli – zaburzeń uwagi i pamięci
  • stanów nerwicowych
  • zaburzeń psychosomatycznych
  • niskiej odporności na stres
  • depresji
  • zaburzeń snu
  • problemów logopedycznych
  • obniżonej odporności immunologicznej
  • tików
  • zespołu Tourette`a
  • autyzmu, zespołu Aspergera itd.

Opracowanie: Grażyna Małyszko-Mikołajek